Historie

Stručný přehled organizací, které plnily úkoly odborného zjišťování příčin LN

Od roku 1946 - Ministerstvo dopravy
Od roku 1948 - Státní letecká správa
Od roku 1952 - Hlavní správa civilního letectví
Od roku 1956 - Ústřední správa civilního letectví
Od roku 1958 - Státní letecká správa
Od roku 1965 - Státní letecká inspekce
Od roku 1997 - Úřad pro civilní letectví

Historie

Účast České republiky v mezinárodních vládních i nevládních organizacích přímo ovlivňuje úroveň odborného zjišťování příčin leteckých nehod, vzájemnou výměnu informací, zkušeností a postupů. Vzájemná koordinace prevence, metodik a opatření přispívá podstatným dílem k zvyšování bezpečnosti letecké dopravy. Následující stručný přehled chce dát pouze základní informaci o těchto aktivitách:

1944

Československá republika byla jednou z 52 zakládajících zemí, které v roce1944 vytvořily v Chicagu “Úmluvu o mezinárodním civilním letectví” (dále jen Úmluva).

Československá delegace, vedená Air Vice Marshalem Karlem Janouškem, se zúčastnila jednání v době od 1. listopadu do 7. prosince 1944. Za Československou republiku byla Úmluva podepsána dne 18. dubna 1945 ve Washingtonu a ratifikační listina byla uložena u státního departmentu Spojených států amerických ve Washingtonu dne 1. března 1947

V dubnu 1947 Úmluvu ratifikoval požadovaný počet států a tím byl položen základ mezinárodní vládní organizace ICAO (International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví). Úmluva byla publikována pod č. 147/1947 Sb. a je součástí našeho právního řádu. Zpracováním příloh tzv. (Annexů) k Úmluvě vznikají české předpisy řady L. V oblasti odborného zjišťování příčin leteckých nehod platí předpis řady " L 13". Protože se ČR nemohla stát následníkem Československé republiky v ICAO na základě sukcese, členství ČR v ICAO je datováno od 3.4.1993.

V souladu s Úmluvou bylo prováděno i odborné zjišťování příčin leteckých nehod státní správou ČR.

1992

V oblasti civilního letectví plní ČR Směrnici Rady Evropského společenství č. 3922/91 z 16.12.1991 k harmonizaci předpisů a správních postupů v oblasti civilního letectví. S platností od 1.1.1992 se stávají předpisy vydané JAA závaznými právními dokumenty pro členské státy EU

1993

Úkolem ECAC (European Civil Aviation Conference – Evropská konference pro civilní letectví) je harmonizovat civilní letectví v evropských státech jak v oblasti provozně-ekonomické, tak i v oblasti technicko-výrobní zejména prostřednictvím JAA. Je orgánem na úrovni generálních ředitelů orgánů státní správy pro civilní letectví.

Členem ECAC se ČR stala na základě sukcese od 1.1.1993 jako jeden z nástupnických států bývalé ČSFR, která byla členem od 1.6.1991.

1996

Sdružené letecké úřady JAA (Joint Aviation Authorities) jsou přidruženým členem ECAC. Členství v ECAC je i podmínkou členství v JAA. JAA od roku 1970 sdružují národní letecké úřady těch evropských států, které splnily náročná přijímací kritéria. Původně JAA vznikly za účelem vytvoření společných certifikačních postupů pro větší letadla a letecké motory (Airbus Industrie). Postupem času, aby došlo k naplnění potřeb evropského leteckého průmyslu, se činnost JAA rozšířila i na oblast provozu, údržby, certifikace a licencování všech kategorií letadel a také leteckého personálu. ČR se stala kandidátským státem JAA 26.3.1996 a řádným členem dne 12.12.2000. Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) byla založena dne 13.12.1960 s cílem sledovat a řídit pohyby letadel v horním vzdušném prostoru. ČR se stala členem dnem 1.1.1996. Členství znamená v oblasti odborného zjišťování příčin leteckých nehod zavedení předpisů ESARR 2 – 5 v souladu s programem Safety Regulation Commission.

1997

Členství ve výše uvedených mezinárodních organizacích si vynutila založení národního leteckého úřadu CAA (Civil Aviation Authority). V tomto roce dne 1. dubna proto vzniká ÚCL (Úřad pro civilní letectví), který přebírá řadu povinností bývalé SLI (Státní letecké inspekce) a má podstatný podíl na zavedení předpisů řady JAR. Jedním z úkolů, jako orgánu státní správy, je i odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V této oblasti dochází ke koordinaci předpisů výše uvedených mezinárodních organizací v souladu s ustanovením § 102 zákona 49/1997 Sb.

2003

Zahájení činnosti Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod.

2006


S platností od 1. července dochází k novele zákona 49/1997 Sb., mj. se mění název Ústavu na:
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace